Atlantski savet Srbije

Prijava
ažurirano 11:27 AM CET, Feb 1, 2018
Naslovi:

Uprava

Organi Atlantskog saveta su: Generalna skupština, Upravni odbor, Predsednik i Izvšni direktor.

Generalna skupština

Generalnu skupštinu čine:

 • svi redovni članovi Saveta;
 • svi počasni i pridruženi članovi pozvani od strane Upravnog odbora ili Predsednika, mogu imati savetodavnu ulogu, bez prava na učešće u donošenju odluka.

Skupština donosi Statut, Izmene i dopune Statuta, bira i razrešava Predsednika, bira i razrešava članove Upravnog odbora na osnovu predloga Predsednika, odredjuje visinu članarine, odlučuje o učlanjenju u saveze organizacija, odlučuje o učlanjivanju u medjunarodne organizacije, donosi Finansijski plan raspolaganja sredstvima Saveta, odlučuje o prestanku postojanja Saveta, razmatra finansijsko poslovanje Saveta, donosi Planove i programe rada, razmatra i usvaja godišnji izveštaj o radu i obavlja druge poslove utvrdjene Statutom atlantskog saveta.

Upravni odbor

Upravni odbor ima najviše 13 članova. Stalni članovi Upravnog odbora su Predsednik i Predstavnik organizacije mladih Atlantskog saveta. Upravni odbor se bira na period od tri godine, ali se njegov sastav može menjati na svakoj sednici Generalne skupštine.

Upravni odbor:

 • sprovodi odluke Generalne skupštine;
 • brine se o materijalnom stanju Atlantskog saveta i pomaže Predsedniku i Generalnom sekretaru;
 • odlučuje o formiranju ogranaka - podružnica Atlantskog saveta na teritoriji SCG, koji nemaju svojstvo pravnog lica;
 • odlučuje o prijemu novih članova, o prestanku članstva u Atlantskom savetu, kao i o prestanku članstva oduzimanjem istog, shodno odredbama Statuta Atlantskog saveta;
 • odlučuje o smanjivanju članarine odredjenim licima;
 • bira počasne članove Atlantskog saveta na predlog Predsednika;
 • imenuje i razrešava Generalnog sekretara;
 • verifikuje izveštaje Predsednika i reguliše poslovni odnos sa njim i Generalnim sekretarom;
 • odlučuje o učešću u projektima istraživačkih ustanovama, vladinih i nevladinih organizacija i fondacija, značajnim za ostvarivanje ciljeva Atlantskog saveta;
 • obavlja i druge poslove u skladu sa Statutom Atlantskog saveta od značaja za rad Saveta i njegovih organa.

Predsednik

Predsednika Atlantskog saveta bira i razrešava Generalna skupština. Predsednik se bira na period od pet godina.

Predsednik zastupa i predstavlja Atlantski savet pred trećim licima. Ovlašćen je od strane Generalne skupštine da raspolaže sredstvima Atlantskog saveta. Predsednik Atlantskog saveta predlaže planove rada, stara se o realizaciji, koordinaciji i daje neposredne zadatke članovima Saveta radi ostvarenja ciljeva Saveta, saziva i rukovodi radom Upravnog odbora i obavlja druge poslove koje mu poveri Generalna skupština.

Predsednik je odgovoran za svoj rad Generalnoj skupštini Atlantskog saveta u vezi sa zakonitošću rada i raspolaganju sredstvima Saveta.

Izvršni direktor

Izvršnog direktora Saveta imenuje i razrešava Upravni odbor na period od pet godina.

Izvršni direktor rukovodi, imenuje i razrešava zaposlene u Savetu i radi i druge poslove iz nadležnosti Predsednika Saveta, a na osnovu posebnih pismenih ovlašćenja dobijenih od Predsednika Saveta.

Izvršni direktor operativno rukovodi aktivnostima Atlantskog saveta i odgovoran je za svoj rad Upravnom odboru i Predsedniku Saveta.

Srednja ocena (0)

0 od 5 zvezdica

Ostavite Vaš Komentar

Ostavite kometar bez registracije ili prijave

0 / 500 Zabrana karaktera
Vaš tekst mora biti izmeđun 50-500 karaktera
Vaš kometar će biti proveren pre objavljivanja.
uslovima i pravilima korišćenja.
  • Nema komentara trenutno

  0°C

  Beograd

  Breezy

  Vlažnost: 87%

  Vetar: 46.67 km/h

  • 20 feb 2018 3°C 0°C
  • 21 feb 2018 5°C 1°C